Registreren voor het Norton Partner Program

Samenvatting van de gebruiker gegevens
Samenvatting van de Bedrijfsgegevens

Voorwaarden en bepalingen

Voorwaarden en bepalingen

Geldig vanaf 30 september 2012

1. Norton™ Partner Portal
1.1 Hieronder volgen de voorwaarden en bepalingen (‘Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal’) van het Norton Partner Portal Program (‘Norton Partner Portal’ en ‘Portal’), een programma dat wordt beheerd door Symantec Limited gevestigd te Ballycoolin Industrial Park, Blanchardstown, Co. Dublin 15, Ierland (‘Symantec’). Voor deze Norton Partner Portal verschaft Symantec een op het web gebaseerde applicatie waaronder een persoon van een EMEA Symantec Unmanaged Partner (Unmanaged Partners zijn EMEA Symantec-partners die niet op de EMEA Symantec Managed Partner-lijst worden vermeld) (‘Reseller’) die zich namens de Reseller registreert, namens en ten behoeve van de Reseller voordelen en services op marketinggebied en technisch gebied mag verkrijgen, mits deze persoon de Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal accepteert.
1.2 Resellers mogen zich alleen voor de Norton Partner Portal registreren via een specifieke vertegenwoordiger van hun organisatie, die als hun Primaire contactpersoon wordt beschouwd. Behoudens Sectie 3, 'Wie in aanmerking komt', hieronder, is de Primaire contactpersoon de enige werknemer van de Reseller die het volgende mag doen: (i) de Reseller op de Norton Partner Portal registreren en alle bedrijfsgegevens namens de Reseller bijwerken, (ii) de vermelding van de Reseller in de Norton Partner Locator, waar van toepassing, bevestigen, evenals sites van de Norton Partner Locator bewerken en verwijderen, (iii) de Reseller registreren voor acties en programma's die aan de Norton Partner Portal zijn gerelateerd, (iv) namens de Reseller NFR's aanvragen en verkrijgen en, (v) deze rechten aan andere Gebruikers overdragen met behulp van de mechanismen, processen en tools die door Symantec worden verschaft, waarbij wordt aangenomen dat de nieuwe gebruiker deze Voorwaarden en bepalingen voor de Primaire contactpersoon accepteert. Andere werknemers dan de Primaire contactpersoon van de Reseller kunnen zich echter ook op de Norton Partner Portal registreren als secundaire gebruikers van de Reseller ('Gebruikers'), mits zij de Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal accepteren. Na een succesvolle registratie bij de Norton Partner Portal krijgen Gebruikers toegang tot deze Portal, maar alleen namens en ten behoeve van de Reseller. Door zich op de Norton Partner Portal te registreren, geven zowel Primaire contactpersonen als Gebruikers aan dat zij van hun werknemer expliciet de bevoegdheid hebben gekregen om zich op deze Portal te registreren. Ten behoeve van deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal worden Resellers die zich voor de Norton Partner Portal hebben geregistreerd, 'Leden' genoemd.
1.3 Aanvullende acties die van tijd tot tijd aan Leden beschikbaar worden gesteld, kunnen onderhevig zijn aan afzonderlijke voorwaarden en bepalingen. Onder voorbehoud van acceptatie zijn deze afzonderlijke voorwaarden en bepalingen hierbij in deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal opgenomen. Voor dergelijke aanvullende programma's en acties gelden de specifieke voorwaarden en bepalingen bij deze speciale programma's en acties. Lees de Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal aandachtig door. Dit is een wettelijk en afdwingbaar contract tussen Symantec en Leden. Ieder Lid wordt geacht met deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal akkoord te zijn gegaan door het vakje 'Ik ga akkoord' aan te vinken. Als een potentieel Lid niet met deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal akkoord gaat, moet hij/zij zich bij de website van de Norton Partner Portal afmelden en wordt hij/zij van toegang tot de Norton Partner Portal uitgesloten.
2. Contact opnemen met Symantec in verband met de Norton Partner Portal
2.1 Tenzij anders in deze Voorwaarden en bepalingen van de Portal aangegeven, dient alle communicatie met Symantec voortvloeiende uit of in verband met de Norton Partner Portal te worden geadresseerd aan het Norton Partner Portal Team, Symantec (UK) Limited, 300 Brook Drive GreenPark Reading RG2 6UH, Engeland (‘Norton Partner Portal-team’).
2.2 Leden kunnen voor de duur van de Norton Partner Portal contact opnemen met het Norton Partner Portal-team via de link 'Contact opnemen', die voor elke taal (elk land) via https://www.nortonportal.com beschikbaar is.
3. Wie hiervoor in aanmerking komt
3.1 De voorwaarden voor Primaire contactpersoon en Gebruiker zijn:
3.1.1 De Primaire contactpersoon en Gebruiker moeten fulltime werknemer van een Reseller zijn. Raadpleeg uw plaatselijke Symantec Distribution Account Manager voor een volledige lijst met Symantec Managed Accounts. Symantec behoudt zich het recht voor de lijst met Managed Partners van tijd tot tijd te wijzigen.
3.1.2 De Primaire contactpersoon en Gebruiker moeten werken in en de Reseller moet een geregistreerd kantoor hebben in Nederland ('Deelnemende landen').
3.1.3 De Primaire contactpersoon en Gebruiker moeten de stappen voor aanmelding doorlopen, zoals deze op de Norton Partner Portal-website en in deze Voorwaarden en bepalingen van de Portal zijn vastgelegd.
3.1.4 De Primaire contactpersoon en Gebruiker moeten deze Voorwaarden en bepalingen van de Portal accepteren.
3.2 Werknemers van distributeurs, subdistributeurs en managed accounts van Symantec, zoals van tijd tot tijd door Symantec gedefinieerd, kunnen zich niet als Lid van de Norton Partner Portal registreren.
4. Voordelen van de Norton Partner Portal
4.1 De voordelen van registratie voor en toegang tot de Norton Partner Portal worden uiteengezet op https://www.nortonportal.com en zijn hierbij als verwijzing in deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal opgenomen.
4.2 Gedurende actieperioden kan Symantec gratis en voor beperkte tijd NFR-licentiesleutels (Not For Resale) aanbieden voor Norton-software aan alle Leden van de Norton Partner Portal. Dit is een exclusief voordeel dat een Lid recht geeft op slechts één download per Reseller gedurende de Termijn van de actie. Overeenkomstig Sectie 7.3 van de Voorwaarden en bepalingen van de Portal behoudt Symantec zich het recht voor te verifiëren of Leden een NFR-exemplaar van Norton-software meer dan eenmaal downloaden en een Lid dat meer dan een NFR-exemplaar downloadt, van deze Portal uit te sluiten.
5.Registratie en account
5.1 –Algemeen: Primaire contactpersonen en Gebruikers
5.1.1 Om toegang te krijgen tot de Norton Partner Portal moeten Primaire contactpersonen en Gebruikers zich bij de Norton Partner Portal registreren door een kort online formulier in te vullen en bepaalde informatie te verschaffen, waaronder volledige naam, functie/rol, bedrijf/organisatie en e-mailadres van werknemer, en voor al deze informatie geldt dat deze nauwkeurig, waarheidsgetrouw en actueel moet zijn. Waar relevant zal Symantec de registratiegegevens van Primaire contactpersonen en Gebruikers verifiëren en hun registratie goedkeuren. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de Primaire contactpersoon of Gebruiker heeft opgegeven.
5.1.2 Wanneer de registratie van de Primaire contactpersoon en Gebruiker is goedgekeurd, is de Norton Partner Portal toegankelijk via de Norton Partner Portal-website: URL https://www.nortonportal.com, met gebruikmaking van een geldige gebruikersnaam en geldig wachtwoord;
5.1.3 Na een succesvolle registratie bij de Norton Partner Portal kunnen Primaire contactpersonen en Gebruikers hun gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot de Beginpagina van de Norton Partner Portal, om hun profiel te bekijken en bij te werken, en toegang te krijgen tot de voordelen en services die van tijd tot tijd op de Norton Partner Portal worden aangeboden.
5.1.4 Symantec heeft het recht om volgens aanwijzingen, die zij via het wachtwoord van een Primaire contactpersoon of Gebruiker heeft ontvangen, te handelen. Veiligheidshalve worden Primaire contactpersonen en Gebruikers aangeraden hun wachtwoord te onthouden en dit niet te noteren. Primaire contactpersonen en Gebruikers zijn zelf verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van hun wachtwoorden en andere accountgegevens. Symantec is niet verantwoordelijk voor handelingen volgens aanwijzingen van anderen.
5.1.5. Leden zullen ons onmiddellijk in kennis stellen van bekend of vermoed onbevoegd gebruik van het account van een Primaire contactpersoon of Gebruiker, of bekende of vermoede inbreuk op beveiliging, waaronder verlies, diefstal of onbevoegde bekendmaking van wachtwoorden. Leden zijn zelf volledig verantwoordelijk voor al het gebruik van en alle activiteiten op accounts van Primaire contactpersonen of Gebruikers. Niettegenstaande al het andere dat hierin wordt vermeld, behoudt Symantec zich het recht voor Leden en iedere Gebruiker van het account van een Primaire contactpersoon of Gebruiker voor elke en alle claims te vervolgen. Accounts van Primaire contactpersonen en Gebruikers zijn alleen geldig zolang zij in dienst zijn van de organisatie die op hun oorspronkelijke registratie-aanvraag wordt vermeld. Onmiddellijk na beëindiging van hun dienstverband bij die organisatie is het Primaire contactpersonen en Gebruikers verboden hun account nog te gebruiken.
5.1.6 Primaire contactpersonen en Gebruikers moeten de Norton Partner Portal onmiddellijk in kennis stellen van elke wijziging in hun functie of het bedrijf of het land waarin zij werkzaam zijn, en hun persoonlijke profiel op de Norton Partner Portal bijwerken. Elke wijziging in de functie, het bedrijf (waaronder een directe of indirecte wijziging in eigendom van het bedrijf) of het land van de Primaire contactpersoon of Gebruiker kan van invloed zijn op hun kwalificatie en de kwalificatie van het betreffende Lid ten aanzien van de voortzetting van hun deelname aan de Norton Partner Portal, zoals uiteengezet in de sectie 'Wie in aanmerking' komt hierboven.
5.2 Aanvullende informatie: Primaire contactpersonen
5.2.1 Bij registratie op de Norton Partner Portal moet de Primaire contactpersoon het land van verblijf van de Reseller selecteren en vervolgens uit naam van de Reseller de Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal accepteren om de registratie te voltooien.
5.2.2 De Primaire contactpersoon moet op het moment van de registratie de details van de bedrijfsdirecteur van de Reseller opgeven.
5.2.3 Als de Primaire contactpersoon een bedrijfsdirecteur is, heeft het registratieformulier een optie waarmee dit kan worden aangegeven.
5.2.4 De bedrijfsdirecteur ontvangt een e-mail waarin hij/zij wordt gevraagd al dan niet goedkeuring voor de registratie van de Primaire contactpersoon te geven. Dit moet binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de e-mail gebeuren, anders wordt de registratie van de Primaire contactpersoon niet goedgekeurd.
5.2.5 Na de registratie van de Primaire contactpersoon (door het online registratieformulier in te vullen), zet het Norton Partner Portal-team de goedkeuringsprocedure in gang om de registratie van de Primaire contactpersoon en het Lid op de Norton Partner Portal te valideren. Zodra de registratie van de Primaire contactpersoon is goedgekeurd, ontvangt hij/zij een e-mail met aanmeldingsgegevens.
5.3 Accountgegevens
5.3.1 Symantec behoudt zich het recht voor om, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, informatie die Primaire contactpersonen en Gebruikers hebben verschaft, of die Symantec op andere wijze heeft verkregen, over de accounts van Primaire contactpersonen en Gebruikers, openbaar te maken: (i) aan vertegenwoordigers van de desbetreffende dochterondernemingen van Symantec, zoals onafhankelijke auditors, consultants of wettelijke vertegenwoordigers: (ii) om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verzoeken van overheidsautoriteiten of rechterlijke beslissingen.
5.3.2 Bovendien hebben Leden die op de Norton Partner Portal zijn geregistreerd, toegang tot de volgende gegevens betreffende andere Leden via de Norton Partner Locator: bedrijfsnaam, bedrijfsadres en telefoonnummer, btw-nummer van het bedrijf, uitsluitend om te verifiëren of een Reseller lid is van het Norton Partner Program. Resellers begrijpen en stemmen ermee in dat, uitsluitend ten behoeve van het bovenstaande, de volgende gegevens: bedrijfsnaam, bedrijfsadres en telefoonnummer voor andere Leden via de Norton Partner Locator toegankelijk zijn.
6. Geheimhoudingsverplichting voor leden
6.1 Alle informatie die met betrekking tot de Norton Partner Portal aan Leden wordt verschaft, evenals deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal, is vertrouwelijk ('Vertrouwelijke informatie'), tenzij anders gespecificeerd, en Leden zullen daarom voor de duur van de Norton Partner Portal en gedurende een periode van vijf (5) jaar na beëindiging of afloop van een dergelijke Portal en in overeenstemming met Sectie 6.2 hieronder:
6.1.1 geen Vertrouwelijke informatie openbaar maken of gebruiken behalve in overeenstemming met de Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal, tenzij aan die derde partijen waarvoor Symantec schriftelijke toestemming heeft verleend; en
6.1.2 alle benodigde of toepasselijke stappen ondernemen om Vertrouwelijke informatie tegen onbevoegde openbaring of onbevoegd gebruik te beschermen, en Symantec onmiddellijk in kennis stellen van onbevoegde openbaring of onbevoegd gebruik van Vertrouwelijke informatie, en alle maatregelen treffen waar Symantec in redelijkheid verzoekt om verder onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaring van dezelfde informatie te voorkomen.
6.2 De verplichting die in bepaling 6.1 wordt uiteengezet, zal niet van toepassing zijn tot de mate, maar alleen tot de mate, dat enige op Vertrouwelijke informatie:
6.2.1 buiten toedoen van het Lid publiekelijk bekend wordt gemaakt;
6.2.2 aan het Lid bekend is of wordt gemaakt, direct of indirect, door een persoon die geen geheimhoudingsverplichting ten aanzien van Symantec heeft; of
6.2.3 volgens van toepassing zijnde wetten, regels, voorschriften of overheidsbevelen openbaar moet worden gemaakt. Leden zullen vóór openbaring Symantec van dergelijke openbaring en de mate van openbaring, inclusief de Vertrouwelijke informatie waarop deze openbaring betrekking heeft, op de hoogte brengen en met Symantec samenwerken aan een maatregel die de maximaal haalbare bescherming biedt.
7. Termijn, beëindiging en wijzigingen van de Norton Partner Portal
7.1 Deze Bepalingen en voorwaarden van de Norton Partner Portal treden in werking op het moment van een geldige registratie van de Leden in de Portal en blijven van kracht tot deze in overeenstemming met deze Voorwaarden en bepalingen worden beëindigd.
7.2 Symantec behoudt zich het recht voor de Norton Partner Portal om welke reden dan ook op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te controleren, te beëindigen, te onderbreken of op te heffen of te annuleren. Symantec zal alles wat commercieel en redelijkerwijs haalbaar is, doen om Leden dertig (30) dagen van te voren in kennis te stellen van de beëindiging van deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal via de Norton Partner Portal-website.
7.3 Symantec behoudt zich het recht voor een Lid van deelname of blijvende deelname aan de Norton Partner Portal te schorsen of uit te sluiten:
7.3.1 Als een Lid naar haar redelijke mening deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal op materiële wijze schendt;
7.3.2 Als het gedrag van een Lid naar haar redelijke mening niet overeenstemt met de doelstellingen en opzet van de Norton Partner Portal of de Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal;
7.3.3 In geval een van de vereisten voor lidmaatschap niet wordt nageleefd.
7.4 In het geval van beëindiging van de Norton Partner Portal zullen alle rechten die onder deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal zijn verleend, onmiddellijk worden beëindigd, en Leden zullen het gebruik van de Norton Partner Portal en materialen verkregen via de Norton Partner Portal onmiddellijk staken.
7.5 Symantec is jegens Leden of derde partijen niet aansprakelijk voor beëindiging of opschorting van de Norton Partner Portal.
7.6 Symantec kan verbeteringen of wijzigingen doorvoeren in de informatie, services en andere materialen op de Norton Partner Portal (al dergelijke wijzigingen zijn onderhevig aan deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal).Symantec kan ook de Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal van tijd tot tijd wijzigen. Symantec zal op redelijke wijze handelen om Leden via de Norton Partner Portal op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van de Portal en Voorwaarden en bepalingen van de portal, met een voorafgaande kennisgeving van dertig (30) dagen in geval van een dergelijke wijziging. Wanneer Leden de Norton Partner Portal hierna openen of gebruiken, wordt aangenomen dat Leden de gewijzigde Norton Partner Portal of dergelijke Voorwaarden en bepalingen van de Portal accepteren. In geval een Reseller niet met een wijziging akkoord gaat, kan het Lid zijn/haar deelname aan de Portal schriftelijk beëindigen.
8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Het ontwerp en de inhoud van de Norton Partner Portal, alle gerelateerde materialen, services en software (inclusief maar niet beperkt tot tekst, geluid, foto's, graphics of andere materialen in communicaties, reclame of berichten van de Norton Partner Portal, ongeacht of deze van Symantec of van adverteerders of partners van Symantec afkomstig zijn) worden beschermd door de wet op auteursrecht, handelsmerken, servicemerken, patenten en/of andere intellectuele eigendomsrechten en wetten; en het gebruik ervan is uitsluitend toegestaan zoals uitdrukkelijk door Symantec of overeenkomstig de wet is toegestaan.
8.2 Symantec geeft Leden een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om alle reclame-, promotie- en/of merchandisingmaterialen ('Materialen') die uitsluitend voor promotiedoeleinden van Symantec-producten door Symantec voor deze Norton Partner Portal zijn voorbereid en geleverd, te tonen en te gebruiken. Leden stemmen errmee in alle beleidsregels, richtlijnen en instructies van Symantec met betrekking tot het gebruik van de handelsmerken van Symantec (zoals deze van tijd tot tijd door Symantec worden verstrekt) te zullen volgen. Hieronder worden geen enkele andere rechten, titels, belangen of licenties in of op enige namen, logo's, tradedress, ontwerpen, handelsmerken of andere merken van Symantec of Symantec Corporation gegeven. Voor het doel van deze Voorwaarden en bepalingen van de Portal is Symantec Corporation de moederonderneming van Symantec, met haar hoofdvestiging in 20330 Stevens Creek Boulevard, Cupertino, CA 95014-2132, VS. Het is Leden niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in handelsnamen, handelsmerken, logo's en andere merken ('Handelsmerken') van Symantec of Symantec Corporation die in de Materialen voorkomen.
8.3 Leden mogen de Materialen niet gebruiken of weergeven op een manier die de reputatie of goodwill van Symantec, haar producten en services in diskrediet brengt of schaadt.
8.4 Leden erkennen dat Symantec of Symantec Corporation alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de Materialen en Handelsmerken in bezit heeft en houdt. Leden zullen de rechten van Symantec of van Symantec Corporation in en op de Materialen en Handelsmerken niet betwisten. Leden zullen op geen enkel moment enig belang claimen of opeisen of iets doen dat de validiteit van de uitvoerbaarheid van de rechten van Symantec of Symantec Corporation op de Materialen en Handelsmerken nadelig kan beïnvloeden. In geval Leden op een willekeurig moment enige rechten op, of registratie(s) of aanmelding(en) voor de Materialen of enige Handelsmerken verkrijgen, ofwel door rechtshandhaving of op andere wijze, dienen Leden dergelijke rechten, registraties of aanmeldingen onmiddellijk en zonder kosten aan Symantec toe te wijzen, samen met alle bijbehorende goodwill.
8.5 In geval Leden merken dat de Materialen of Handelsmerken door een derde op onbevoegde wijze worden gebruikt, zullen zij Symantec onmiddellijk schriftelijk hierover informeren en volledig samenwerken bij de uitvoering van Symantecs rechten ten opzichte van een dergelijke derde partij. Het recht om rechten van Symantec of Symantec Corporation in de Materialen en Handelsmerken te handhaven berust uitsluitend bij Symantec of Symantec Corporation, al naar het geval, en zal naar beoordeling van Symantec of Symantec Corporation worden uitgevoerd.
9. Verantwoordelijkheid
9.1 Voor zover toegestaan bij de toepasselijke wet en anders dan vanwege fraude of een uitgesproken fout van de kant van Symantec of persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de kant van Symantec, is Symantec in geen enkel geval aansprakelijk voor enige economische schade, contractverlies, winstderving, verlies van omzet, verlies van bedrijfsmogelijkheden, gegevensverlies en/of enige indirecte of gevolgschade (ongeacht of deze voorkomt uit contractbreuk, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderzijds) die voortvloeit uit of verband houdt de Norton Partner Portal, de Materialen of deze Voorwaarden en bepalingen van de Portal.
9.2 Symantec is niet aansprakelijk wanneer de uitvoering of onmiddellijke uitvoering van haar verplichtingen wordt verhinderd of beïnvloed door gebeurtenissen die buiten haar macht vallen, inclusief (zonder beperkingen) handelingen of omissies door Leden, Resellers en derden, of door een gebeurtenis waarover zij geen controle heeft, waaronder (zonder beperkingen) industriële conflicten, vijandigheden, politieke onrust of natuurrampen.
9.3 Niets in deze voorwaarden en bepalingen sluit enige aansprakelijkheid van derden voor persoonlijk letsel of overlijden door nalatigheid uit, of beperkt of sluit enige aansprakelijkheid uit die wettelijk niet beperkt of uitgesloten kan worden.
9.4 Voorzieningen onder het tabblad Juridische voorwaarden zijn van toepassing op alle materialen op de Norton Partner Portal-website.
10. Gegevensbescherming
10.1 Alle persoonlijke gegevens die Gebruikers of Primaire contactpersonen als onderdeel van de Norton Partner Portal aan Symantec verschaffen (naam, adres, bedrijfsnaam, btw-nummer, wachtwoord, e-mailadres, URL van bedrijfswebsite enzovoort), worden behandeld overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving en het Privacybeleid van Symantec, dat na te lezen is op het volgende adres: http://www.symantec.com/nl/nl/about/profile/policies/privacy.jsp. De verkregen informatie wordt door Symantec gebruikt als gegevenscontroller voor het beheer en de administratie van het Norton Partner Portal.
10.2 Symantec heeft het recht een vertegenwoordiger of contractant te gebruiken om de Norton Partner Portal geheel of gedeeltelijk uit haar naam te laten uitvoeren. Door u als Lid bij de Norton Partner Portal aan te melden en de Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal te accepteren, stemt u ermee in dat Symantec een vertegenwoordiger of contractant van dergelijke gegevens voorziet, zodat zij hun taken kunnen uitvoeren.
11. Geschillen/fouten
11.1 Alle kwesties in verband met de Norton Partner Portal of de interpretatie of toepassing van deze Voorwaarden en bepalingen van de Portal, inclusief zonder beperking vragen of geschillen omtrent kwalificatie voor het Lidmaatschap van de Norton Partner Portal, moeten binnen 90 dagen na ontstaan van de betreffende kwestie schriftelijk bij het Norton Partner Portal-team worden ingediend. Dergelijke geschillen worden door de betreffende dochteronderneming van Symantec naar redelijk goeddunken van Symantec opgelost en deze beslissing is definitief.
11.2 Deze Voorwaarden en bepalingen van de Portal alsmede alle zaken in verband met de Norton Partner Portal vallen onder de bepalingen van, en worden geïnterpreteerd volgens de Engelse wet, met uitzondering van wetsconflicten en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980, en de partijen gaan akkoord met de bevoegdheid van het Engelse gerecht. Indien een rechtbank een bepaling in deze Voorwaarden en bepalingen van de Portal als onuitvoerbaar beschouwt, komen de partijen overeen om de betreffende bepaling te vervangen door een uitvoerbare bepaling die de intentie en het economische effect van de onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.
12. Algemeen
12.1 Elke berichtgeving aan een Lid onder deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal wordt beschouwd als zijnde verstrekt door Symantec als deze naar het laatst bekende adres of e-mailadres van het Lid is gestuurd, zoals hij/zij dit op de betreffende Norton Partner Portal-website heeft ingevoerd.
12.2 Symantec geeft geen garanties over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de Materialen voor een enig doel. Alle beschikbare Materialen worden als zodanig en zonder enige garantie geleverd. Symantec wijst hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de Materialen af, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, een bepaalde titel en niet-inbreuk.
12.3 Door deel te nemen aan de Norton Partner Portal stemmen de Reseller en het Lid ermee in dat Symantec van alle verlies, schade en rechten, claims en handelingen van welke aard dan ook in verband met de Portal, inclusief de Materialen, is gevrijwaard. De Reseller en het Lid gaan ermee akkoord Symantec en haar leveranciers te vrijwaren en te exonereren, en de verweerkosten te betalen van alle vorderingen, gedingen, claims, verzoeken, kosten, aansprakelijkheden, onkosten en schadeloosstellingen (inclusief juridische kosten) die het gevolg zijn van of in verband staan met elke schending van de garanties en/of verplichtingen van de Reseller of het Lid onder deze Voorwaarden en bepalingen.
12.4 De Reseller blijft een onafhankelijke contractant en heeft en vertegenwoordigt geen enkele macht, recht of autoriteit om Symantec te binden, of om uit naam van Symantec een (uitdrukkelijke of impliciete) verplichting of verantwoordelijkheid te dragen of op te stellen, tenzij uitdrukkelijk in deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal vermeld.
12.5 De Reseller en/of Leden kunnen geen van de elementen van de relatie onder deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Symantec.
12.6 Deze Voorwaarden en bepalingen van de Norton Partner Portal vormen de gehele overeenkomst tussen de Reseller en/of Leden en Symantec en annuleren en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en garanties van of namens de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en bepalingen van de Portal (met uitzondering van frauduleuze misrepresentatie).

Privacybeleid

Symantec Group ('Symantec') verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wanneer u onderstaande gegevens invult, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens door Symantec worden verzameld en verwerkt om uw registratie bij de Norton Partner Portal te verwerken en u van programmavoordelen te voorzien. Verder gaat u ermee akkoord dat deze informatie beschikbaar kan worden gesteld aan de agentschappen en contractanten van Symantec die namens Symantec handelen voor het bovengenoemde doel. Wanneer u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonlijke gegevens voor dit doel worden verzameld en verwerkt, kunnen wij de registratie mogelijk niet voltooien en u niet voorzien van programmavoordelen. Voor verdere informatie, met name wat betreft uw recht op toegang tot en wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, verwijzen wij u naar ons privacybeleid op http://www.symantec.com/nl/be/about/profile/privacypolicy/ .Marketing en sales voordelen

Maak gebruik van gratis en directe toegang tot de Partner Portal met alles wat je nodig hebt aan marketing materialen, speciaal voor resellers. Blijf op de hoogte door onze nieuwsbrieven zodat je de concurrentie een stap voor blijft door sneller op de markt te reageren.

Software voordelen

Gebruik onze NFR-producten (Not For Resale) om deze zelf te ervaren en wees de eerste met bètaversies van de software. Profiteer van gratis updates, om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen en zo dé expert kunt worden die klanten als eerste bellen.

Training voordelen

Profiteer van exclusieve toegang tot online trainingtools om te leren hoe je beter de behoefte van je klanten kunt herkennen en hier op in kunt spelen. Zorg dat je als een van de eersten informatie krijgt over onze producten en dat je altijd de beste oplossing kunt bieden voor je klanten.

Ondersteuning voordelen

De Norton Partner Portal geeft je direct en eenvoudig toegang tot ondersteuningsmateriaal , zodat je voor je klanten de meest betrouwbare en vertrouwde reseller wordt.